• LM Architects

• V’ammos Restaurant, Karaiskakis Stadium, Piraeus, 2013